title

Główny specjalista

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 115831

Warunki pracy

1. Charakter stanowiska: • duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych

 • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym


2. Sposób wykonywania zadań: • praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego

 • wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentów, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny

 • podróże służbowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnością


W budynku znajdują się między innymi: udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących - kontrastowe oznakowania, nadajniki systemu YourWay, oznakowania pomieszczeń ogólnodostępnych z możliwością głosowego odczytu, dla osób mających problemy ze słuchem  - przenośna pętla indukcyjna, można również skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego online.


Wejście do budynku oraz komunikacja pomiędzy kondygnacjami, odbywa się wyłącznie po schodach, brak udogodnień dla osób mających trudności w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach.    

Zakres zadań

 • Koordynuje i organizuje zadania dotyczące procesu udzielania zamówień publicznych, w tym informuje, doradza i szkoli pracowników urzędów górniczych w tym zakresie, celem poprawnego i terminowego realizowania planu i harmonogramu zamówień publicznych oraz planu budżetowego w roku bieżącym i kolejnych latach.
 • Przygotowuje i prowadzi postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w zakresie dostaw, usług lub robót budowlanych oraz koordynuje i monitoruje realizację związanych z tym czynności, w celu zapewnienia ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Z upoważnienia Prezesa WUG przeprowadza kontrole w urzędach górniczych w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz nadzoruje działalność urzędów górniczych w zakresie wydatków publicznych w celu dokonania oceny ich działalności w tym zakresie i zapewnienia zgodności z ustawą i obowiązującymi procedurami.
 • Negocjuje warunki realizacji zamówienia z wykonawcami w ramach trybów udzielania zamówień publicznych określonych ustawą , a także negocjuje i przygotowuje założenia do umów w sprawie zamówień publicznych, bada i ocenia oferty, w tym prowadzi wszelką korespondencję z wykonawcami w prowadzonych postępowaniach, w celu zapewnienia zgodności działań z obowiązującymi przepisami i potrzebami urzędów górniczych.
 • Analizuje i weryfikuje plany komórek WUG oraz urzędów górniczych oraz opracowuje projekt zbiorczego planu i harmonogramu udzielania zamówień publicznych, które przedkłada do akceptacji kierownictwa, a także prowadzi rejestr i sprawozdawczość w tym zakresie, w celu terminowego i optymalnego wykorzystania środków budżetowych w roku bieżącym i kolejnych latach oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie funkcjonowania systemu zamówień publicznych.
 • Uczestniczy w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych (skarga od orzeczeń KIO), przygotowuje dokumentację z tym związaną oraz stanowisko urzędu w tym zakresie, a także opracowuje projekty pism z Centrum Obsługi Administracji, Urzędem Zamówień Publicznych, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i innymi instytucjami, w celu uzyskania korzystnego dla urzędu rozstrzygnięcia sprawy.
 • Inicjuje, przygotowuje i przedstawia do akceptacji założenia do projektów wewnętrznych aktów prawnych i procedur dotyczących zadań realizowanych na stanowisku oraz współuczestniczy w procesie opiniowania powszechnych aktów prawnych celem usprawnienia organizacji w urzędach górniczych oraz zapewnienia działania zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi
 • Prowadzi, przechowuje i archiwizuje dokumentację dotyczącą zamówień publicznych, w celu zapewnienia działań zgodnych z obowiązującymi procedurami udzielania zamówień oraz instrukcją kancelaryjną i archiwalną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku: prawo, administracja lub ekonomia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w obszarze zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych krajowego i unijnego, w tym aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość prawa cywilnego, w szczególności w zakresie znajomości kodeksu cywilnego w części ogólnej i zobowiązań
 • Ogólna znajomość prawa budowlanego i aktów wykonawczych
 • Ogólna znajomość prawa gospodarczego i prawa handlowego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Obsługa komputera, w tym Internet i poczta elektroniczna oraz korzystanie z programów Word i Excel
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Skuteczna komunikacja
 • Asertywność
 • Myślenie analityczne
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania projektami
 • Przeszkolenie z zakresu zasad kontroli w administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ