title

Główny specjalista

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126095

Warunki pracy

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych: • praca w terenie
 • szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie)
 • narażenie na podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych
 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne

2. Sposób wykonywania zadań: • pokonywanie pieszo znacznych odległości, po drabinach, schodach
 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach
 • przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub w miejscach bez oświetlenia
 • częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych
 • praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego

W budynku znajdują się miedzy innymi: udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących – kontrastowe oznakowania, beacon systemu YourWay, oznakowania pomieszczeń z możliwością głosowego odczytu, dla osób mających problemy ze słuchem -przenośna pętla indukcyjna, można również skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego online.


Wejście do budynku oraz komunikacja pomiędzy kondygnacjami, odbywa się wyłącznie po schodach, brak udogodnień dla osób mających trudności w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania Prezesa WUG (jako organu pierwszej instancji), w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem i likwidacją zakładów górniczych albo zakładów, w odniesieniu do administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w tym projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych, dokonywanie analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców, właścicieli lub użytkowników obiektów budowlanych zakładu górniczego/zakładu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • W odniesieniu do obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych: a)Prowadzi postępowania administracyjne, w tym rozpatruje złożone wnioski, przygotowuje projekty postanowień, decyzji, w sprawach wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę; b)Prowadzi postępowania administracyjne, w tym rozpatruje złożone zgłoszenia, przygotowuje projekty postanowień, zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, decyzji o wniesieniu sprzeciwu, w sprawach zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę; c)W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych, w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane, współpracuje z innymi organami (w tym m.in.: lokalnymi organami administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego, lokalnymi organami administracji samorządowej, konserwatorami zabytków szczebla miejskiego i wojewódzkiego). d)Prowadzi rejestr wniosków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę; e)Prowadzi inne postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane; w celu realizacji zadań Prezes WUG, jako organu nadzoru górniczego pierwszej instancji, z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.
 • W odniesieniu do obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych: a) Prowadzi postępowania administracyjne, w tym rozpatruje złożone zawiadomienia, przygotowuje projekty postanowień, w sprawach zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę; b) Rejestruje dzienniki budowy dla robót budowlanych, na które wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę; c) Prowadzi rejestr wydanych dzienników budowy dla robót budowlanych, na które wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę; d) Prowadzi postępowania administracyjne, w tym rozpatruje złożone zawiadomienia, przygotowuje projekty postanowień, zaświadczeń o braku sprzeciwu do zgłoszenia - w sprawach zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, na które wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę, a które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego; e) Prowadzi postępowania administracyjne, w tym rozpatruje złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przygotowuje projekty postanowień, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - w sprawach zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, na które wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę, a które wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego f) Przeprowadza kontrolę obowiązkową obiektu budowlanego po zakończeniu robót budowlanych, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; g) Prowadzi ewidencję rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych; h) Prowadzi inne postępowania w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. w celu realizacji zadań Prezes WUG, jako organu nadzoru górniczego pierwszej instancji, z zakresu nadzoru budowlanego.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu planu pracy, planów i programów kontroli, sprawozdań oraz prowadzi statystyki i odpowiednie ewidencje w zakresie swojej specjalności w celu dokumentowania działalności departamentu, a także realizacji zadań organu administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego.
 • Przygotowuje założenia do aktów prawnych oraz opiniuje pod względem merytorycznym projekty aktów prawnych i norm technicznych, w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w tym projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego w celu wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych.
 • Uczestniczy w badaniach prowadzonych przez zespoły i komisje powoływane przez Prezesa WUG w celu ustalenia stanu faktycznego i przyczyn wypadków, awarii i katastrof budowlanych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa lub architektury
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy przy projektowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi, w tym co najmniej 1 rok praktyki w ruchu zakładu górniczego lub jako pracownik inspekcyjno-techniczny w organach nadzoru górniczego
 • Uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego
 • Znajomość przepisów prawa geologicznego i górniczego
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość ustawy o ochronie środowiska
 • Ogólna znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Ogólna znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Microsoft Word, Excel i Power Point
 • Skuteczna komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Asertywność
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w specjalności budowlanej
APLIKUJ TERAZ