title

Główny specjalista

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126058

Warunki pracy

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych: • trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie
 • szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie)
 • narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu
 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą
 • narażenie na zagrożenia związane z prowadzeniem robót strzałowych
 • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne

2. Sposób wykonywania zadań: • pokonywanie znacznych odległości pieszo w wyrobiskach poziomych i o dużych nachyleniach
 • przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych
 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach
 • przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia
 • częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych
 • praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego

W budynku znajdują się między innymi: udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących - kontrastowe oznakowania, beacon systemu YourWay, oznakowania pomieszczeń z możliwością głosowego odczytu, dla osób mających problemy ze słuchem  - przenośna pętla indukcyjna, można również skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego online.


Wejście do budynku oraz komunikacja pomiędzy kondygnacjami, odbywa się wyłącznie po schodach, brak udogodnień dla osób mających trudności w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach.    

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór nad merytoryczną działalnością OUG, a także wykonuje zadania Prezesa WUG w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w odniesieniu do maszyn i urządzeń, w tym pojazdów kołowych z napędem spalinowym, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, maszyn i urządzeń stosowanych podczas poszukiwania lub wydobywania kopalin otworami wiertniczymi, maszyn do wydobywania kopalin w zakładach odkrywkowych oraz urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych, w celu rozpoznania zagrożeń technicznych związanych z użytkowaniem tych urządzeń oraz oceny skuteczności podjętych działań zapobiegawczych i ochronnych.
 • Rozpatruje wnioski w sprawach związanych z dopuszczaniem głowic eksploatacyjnych wraz ze sterowaniem dla otworowych zakładów górniczych oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewozu ludzi przeznaczonych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, udzielaniem zezwoleń na odstępstwa od określonych wymagań przepisów oraz rozpatruje, w zakresie merytorycznym, skargi i wnioski dotyczące działalności przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegających nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego w celu przygotowania projektów rozstrzygnięć administracyjnych dla Prezesa WUG.
 • Analizuje stan bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym stosowania maszyn i urządzeń, w tym pojazdów kołowych z napędem spalinowym, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, maszyn i urządzeń stosowanych podczas poszukiwania lub wydobywania kopalin otworami wiertniczymi, maszyn do wydobywania kopalin w zakładach odkrywkowych oraz urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych, w zakładach górniczych w celu proponowania kierunków działań departamentu, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego.
 • Koordynuje prace realizowane przez pracowników urzędów górniczych w zakresie pozyskiwania danych o zagrożeniach związanych ze stosowaniem maszyn i urządzeń w zakładach górniczych w celu opracowania informacji i raportów dla kierownictwa WUG oraz dyrektora departamentu.
 • Udziela konsultacji pracownikom urzędów górniczych oraz dostarcza informacji przedsiębiorcom w zakresie dotyczącym maszyn i urządzeń, w tym pojazdów kołowych z napędem spalinowym, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, maszyn i urządzeń stosowanych podczas poszukiwania lub wydobywania kopalin otworami wiertniczymi, maszyn do wydobywania kopalin w zakładach odkrywkowych oraz urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych w celu wyboru właściwego rozwiązania problemu.
 • Przygotowuje założenia do aktów prawnych oraz opiniuje pod względem merytorycznym projekty aktów prawnych i norm technicznych w celu wypracowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie stosowania maszyn i urządzeń, w tym pojazdów kołowych z napędem spalinowym, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, maszyn i urządzeń stosowanych podczas poszukiwania lub wydobywania kopalin otworami wiertniczymi, maszyn do wydobywania kopalin w zakładach odkrywkowych oraz urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych.
 • Bierze udział w badaniach mających na celu ustalenie stanów faktycznych i przyczyn grożącego niebezpieczeństwa lub wypadku zaistniałego w zakładzie górniczym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne - magisterskie o specjalności mechanicznej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w ruchu podziemnego zakładu górniczego jako osoba dozoru o specjalności mechanicznej lub w podmiotach wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru o specjalności mechanicznej lub jako pracownik inspekcyjno-techniczny w organach nadzoru górniczego
 • Stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej w podziemnych zakładach górniczych
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz rozporządzeń wydanych na mocy tej ustawy, w szczególności rozporządzenia w sprawie: dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych oraz rozporządzeń w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych, w zakresie dotyczącym maszyn i urządzeń, w tym pojazdów kołowych z napędem spalinowym, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, maszyn i urządzeń stosowanych podczas poszukiwania lub wydobywania kopalin otworami wiertniczymi, maszyn do wydobywania kopalin w zakładach odkrywkowych oraz urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz zasad postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytora tekstu, tworzenia prezentacji multimedialnych i arkuszy kalkulacyjnych, obsługi poczty elektronicznej i Internetu
 • Skuteczna komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

KROT INVEST KR INŻYNIERIA Sp. z o.o. SKA

Kontroler ds. chłodnictwa i klimatyzacji

Lokalizacja: śląskie /

Dodane: 2023-09-10
Pełnienie funkcji kontrolera ds. chłodnictwa i klimatyzacji w Dziale Inwestycji Generalnego Wykonawcy; Kontrolowanie wykonywanych prac instalacyjnych przez firmy...

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-09-08
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie pomiarów i badań diagnostycznych powierzonych elementów infrastruktury w celu przeprowadzania kontroli stanu...

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

Lokalizacja: śląskie / Czechowice-Dziedzice

Dodane: 2023-09-08
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie pomiarów i badań diagnostycznych powierzonych elementów infrastruktury w celu przeprowadzania kontroli stanu...