title

Inspektor transportu kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor transportu kolejowego
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 117111

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Praca w terenie.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.


 

Zakres zadań

 • Kontroluje zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych w zakresie: bezpieczeństwa ruchu kolejowego, stanu technicznego i utrzymania oraz eksploatacji infrastruktury kolejowej, stanu technicznego i utrzymania pojazdów kolejowych, kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych, procesu bezpieczeństwa przewozu i prac ładunkowych towarów niebezpiecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób oraz rzeczy.
 • Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych w kolejnictwie w tym podsystemów i składników interoperacyjności, warunków i wymagań zawartych w autoryzacjach i certyfikatach bezpieczeństwa, funkcjonowania jednostek notyfikowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w tym w szczególności prawidłowego przygotowania i wdrażania inwestycji realizowanych przy udziale funduszy UE.
 • Kontroluje podmioty rynku kolejowego odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych i pasażerskich eksploatowanych w sieci kolejowej w Unii Europejskiej w zakresie spełniania warunków oraz wymagań zawartych w systemach zarządzania utrzymaniem (MMS) opracowanych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania transportu kolejowego.
 • Przeprowadza czynności związane z uzgodnieniami projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz uzgadniania dotyczące projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i odnośnie dokumentacji w celu dalszego prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • Przeprowadza i uczestniczy w kontrolach tematycznych zlecanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawach aktualnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 • Opracowuje wnioski pokontrolne i środki zaradcze wynikające z przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru technicznego i eksploatacji infrastruktury kolejowej, w szczególności urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym i sieci trakcyjnej, ze wskazaniem terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz kontroluje ich realizację w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób oraz rzeczy.
 • Rozpoznaje obszary stanowiące istotne ryzyko w zakresie nadzoru technicznego i eksploatacji infrastruktury kolejowej oraz pojazdów kolejowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób oraz rzeczy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze transportu kolejowego
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w tym zakresie
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • Znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Obowiązkowość
 • Analityczne myślenie
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia do wykonywania czynności na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego (dyżurny ruchu, nastawniczy, kierownik pociągu, ustawiacz, rewident taboru, automatyk, toromistrz, maszynista lub prowadzący pojazd kolejowy)
 • Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kat. B
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor wojewódzki

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: wczoraj
Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor wojewódzki

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: wczoraj
Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor wojewódzki

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-03-23
Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest na IV piętrze w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 25. Budynek Urzędu wyposażony jest w windy osobowe oraz...