title

Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji

Ogłoszenie Nr OZ/145/2022
Prezydent Miasta Katowice
ul. Młyńska 4, Katowice
Urząd Miasta Katowice


poszukuje osób na 2 wolne stanowiska urzędnicze - inspektor - w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji.

Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: OZ/145/2022

Wymagania niezbędne

 

- o charakterze formalnym -

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: geodezja, gospodarka nieruchomościami i udokumentowany minimum 3 – letni staż pracy,

lub:

 • wykształcenie średnie geodezyjne i udokumentowany minimum 5 – letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe -

 • bardzo dobra znajomość przepisów:
  • Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii, lub innych podmiotach realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 • posiadanie uprawnień zawodowych z dziedziny geodezji i kartografii,
 • znajomość oprogramowania GIS,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • umiejętnej samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • wykonywała czynności związane z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Katowice, w szczególności:
  • realizowała wnioski o dokonanie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków,
  • wprowadzała zmiany przedmiotowe i podmiotowe do części opisowej operatu ewidencyjnego w systemie informatycznym na podstawie otrzymanych dokumentów prawnych i geodezyjnych,
  • sporządzała dokumenty tj. wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, wypisy z rejestru/kartoteki budynków i lokali, wykazów, skorowidzów i zestawień działek oraz podmiotów ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków,
  • naliczała opłaty za udostępniane dokumenty oraz wydawała licencje określające zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów,
  • sporządzała zestawienia danych ewidencyjnych stosowanych do wymogów określonych w przepisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych,
  • prowadziła rejestr cen nieruchomości poprzez analizę, weryfikację i wprowadzenie danych zawartych w aktach notarialnych,
  • weryfikowała części opisowe operatu ewidencji gruntów i budynków.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy, poniedziałki, czwartki 7:30 do 17:00, wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, piątki
 • w godzinach od 7:30 do 14:00,
 • miejsce pracy: ul. Francuska 70, VI piętro,

W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym. Wejście do budynku z poziomu zero. W budynku znajduje się winda. Na VI piętrze budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi oraz pracownikami Urzędu.

Wskaźnik zatrudnienia:

W listopadzie 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- dokumenty niezbędne -

 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania" link: Formularz aplikacyjny lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji),
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia wyższego lub 5-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia średniego (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy).

- dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz) -

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dodatkowe informacje:

 • przystępując do naboru:
  • musisz spełniać wymagania formalne - jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
  • nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych – Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie,
 • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny i oświadczenia,
 • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów".

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

do 30 grudnia 2022 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/145/2022":

 • osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach
 • od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

Oferty, które wpłyną do Urzędu (decyduje data otrzymania dokumentów przez Urząd) po terminie nie będą rozpatrywane.

Kolejne etapy naboru mogą być przeprowadzone w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.


Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. W miarę naszych możliwości będziemy starali się udzielić indywidualnego wsparcia i może ono obejmować np.: zmianę formy z ustnej na pisemną, z pisemnej na ustną, adaptację materiałów - powiększony druk, formę elektroniczną. Potrzeby w powyższym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści formularza aplikacyjnego.

 

Dodatkowe uwagi:

Aplikując oświadczasz, że znane Ci są zapisy informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naborach do Urzędu Miasta Katowice dostępnej w zakładce „Informacje dodatkowe" link: RODO - klauzula informacyjna.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze od 4335 zł brutto,
 • dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
 • pakiet świadczeń socjalnych skierowany do pracowników i ich rodzin,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
 • program prywatnej opieki medycznej,
 • grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor wojewódzki

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: wczoraj
Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor wojewódzki

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: wczoraj
Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do...

Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Inspektor

Lokalizacja: śląskie / Chorzów

Dodane: 2023-01-23
Warunki pracy Praca kancelaryjno-biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone w telefon, komputer oraz monitor ekranowy- czas pracy przy...