title

Inspektor w referacie budynków i dróg w wydziale budynków i dróg w urzędzie miasta katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Inspektor w referacie budynków i dróg w wydziale budynków i dróg w urzędzie miasta katowice
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/20/2693
OBOWIĄZKI:
- Więcej informacji na stronie:https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1901&menu=729- Ogłoszenie Nr OZ/94/2020 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowiceposzukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Budynków i Dróg w Wydziale Budynków i Dróg.Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- współpracowała z podmiotami zewnętrznymi pod kątem prowadzonych statystyk,- gromadziła dane oraz przeprowadzała analizy w zakresie zagospodarowania i eksploatacji zasobu komunalnego,- koordynowała przedsięwzięcia realizowane przez TBS Sp. z o.o.,- prowadziła sprawy będące w kompetencji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, jak również współpracowała z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej oraz Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w zakresie zadań remontowychi termomodernizacyjnych, finansowanych ze środków unijnych,- wprowadzała i publikowała dane dotyczące czynszów najmów lokali mieszkalnych, należących do publicznego zasobu mieszkaniowego,- pełniła rolę redaktora zadań ePUP oraz Moderatora Platformy Konsultacji Społecznych,- opiniowała przesyłane do Wydziału Budynków i Dróg projekty planów zagospodarowania przestrzennego miasta,- obsługiwała platformę MnS, związaną z wydawaniem decyzji dotyczących przyznania lub odmowy dopłaty do czynszu w lokalach będących w zasobie TBS Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,- opiniowała i dokonywała oceny wniosków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego oraz inichatywy lokalnej,- przeprowadzała kontrole w podległych Wydziałowi Budynków i Dróg jednostkach na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice,organizowała i uczestniczyła w wizjach lokalnych.Warunki pracy na danym stanowisku:- pełny wymiar czasu pracy,- miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - budynek wyposażony w windę,- praca przy stanowisku komputerowym oraz w terenie /przeprowadzanie wizji lokalnych/, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego kontaktu z klientem.- na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.Naszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie,- kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,- dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,- nagrody jubileuszowe,- ruchomy czas pracy,- lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,- dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,- możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,- możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,- możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,- rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.Praca: poniedziałku - środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki lub specjalności: ekonomia, gospodarka nieruchomościami, administracja,- udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,- udokumentowane minimum 3-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,- obywatelstwo polskie,- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynikaz przepisów prawa, - bardzo dobra znajomość przepisów: ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami - Działy I-III, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - Rozdziały: 2a, 4 oraz 4b, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,- umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows, programów komputerowych Open Office i MS Office oraz Internetu - w stopniu bardzo dobrym.Wymagania dodatkowe:- umiejętność sporządzania i redagowania pism,- umiejętność pracy pod presją czasu,- umiejętność pracy w zespole,- umiejętność postępowania w kontaktach ze stronami,- systematyczność, samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

APLIKUJ TERAZ