title

Inspektor w Referacie Obrotu Nieruchomościami Miasta w Wydziale Gospodarki Mieniem

Ogłoszenie Nr OZ/3/2023

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, Katowice

Urząd Miasta Katowice


poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Obrotu Nieruchomościami Miasta w Wydziale Gospodarki Mieniem.

Inspektor w Referacie Obrotu Nieruchomościami Miasta w Wydziale Gospodarki Mieniem
Miejsce pracy: Katowice, ul. Rynek 1
Nr ref.: OZ/3/2023

Wymagania niezbędne:

- o charakterze formalnym -

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe -

 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawy Kodeks cywilny - Księgi I i III,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie o kierunku lub specjalności: administracja, geodezja, gospodarka nieruchomościami,
 • ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • znajomość zagadnień GIS oraz oprogramowania służącego tworzeniu i obsłudze baz danych GIS,
 • samodzielność,
 • umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie),
 • dokładność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła sprawy związane z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Katowice oraz Skarbu Państwa w zakresie ich zadysponowania,
 • przygotowywała i kompletowała niezbędne dokumenty związane z oddawaniem w dzierżawę lub najem gruntów zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność miasta Katowice lub Skarbu Państwa,
 • przygotowywała nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Młyńska 4 - VI piętro (w budynku znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami, wejście do budynku oraz szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwia przemieszczanie się osobom na wózku, na parterze toaleta dla osób z niepełnosprawnościami).

W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz w terenie (udział w wizjach na terenie Katowic), wymagająca współpracy z klientem zewnętrznym.

Wskaźnik zatrudnienia:

W grudniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

 


Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- dokumenty niezbędne -

 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania” link:Formularz aplikacyjny lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji),
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy).

- dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz) -

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dodatkowe informacje:

 • przystępując do naboru:
  • musisz spełniać wymagania formalne - jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
  • nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych – Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie,
 • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny i oświadczenia,
 • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów”.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

do 20 stycznia 2023 r.w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/3/2023”:

 • osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

Oferty, które wpłyną do Urzędu (decyduje data otrzymania dokumentów przez Urząd) po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kolejne etapy naboru mogą być przeprowadzone w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. W miarę naszych możliwości będziemy starali się udzielić indywidualnego wsparcia i może ono obejmować np.: zmianę formy z ustnej na pisemną, z pisemnej na ustną, adaptację materiałów - powiększony druk, formę elektroniczną.

Potrzeby w powyższym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści formularza aplikacyjnego.

Aplikując oświadczasz, że znane Ci są zapisy informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naborach do Urzędu Miasta Katowice dostępnej w zakładce „Informacje dodatkowe” link: RODO - klauzula informacyjna.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze od 4.435 zł brutto,
 • dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
 • pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
 • program prywatnej opieki medycznej,
 • grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor wojewódzki

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: dzisiaj
Warunki pracy Kontakty zewnętrzne z: klientami Urzędu w celu udzielania informacji z zakresu przepisów o obywatelstwie polskim, a także o etapie prowadzonego...

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Starszy inspektor

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: wczoraj
Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren; praca przy monitorze ekranowym...

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Inspektor

Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec

Dodane: wczoraj
Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa związana z prowadzeniem ewidencji oraz obiegu dokumentów jawnych, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym....