title

Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Ogłoszenie Nr OZ/54/2022

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, Katowice

Urząd Miasta Katowice


poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.

Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
Miejsce pracy: Katowice
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, budownictwo, urbanistyka, transport, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, geografia, gospodarka nieruchomościami, administracja,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w wykonywaniu albo uczestniczeniu w sporządzaniu lub weryfikowaniu formalno-prawnym dokumentów planistycznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • podstawowa znajomość:
  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • regulacji ustaw tzw. „tarczy antykryzysowej”, związanych z procedurami planistycznymi oraz postępowaniem administracyjnym,
  • regulacji prawnych prawa administracyjnego dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • umiejętność odczytu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice,
 • znajomość systemu źródeł prawa regulacji dotyczących budownictwa, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i ochrony zabytków,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) - w stopniu dobrym.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość zagadnień GIS oraz oprogramowania służącego tworzeniu i obsłudze baz danych GIS (np. ArcGIS),
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • wiedza z zakresu topografii miasta Katowice,
 • umiejętność przygotowywania i przedstawiania prezentacji w formie elektronicznej.
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
 • brała udział w przeprowadzaniu procedury formalno-prawnej sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, w tym w opracowywaniu projektów uchwał wraz z częścią graficzną tych projektów w formie elektroniczno-bazodanowej,
 • uczestniczyła w opracowywaniu analiz przestrzennych,
 • brała udział w pracach związanych z aktualizacją danych z zakresu informacji przestrzennej w systemie obsługującym infrastrukturę informacji przestrzennej miasta,
 • wykonywała czynności urzędowe przewidziane przepisami prawa dla działań urzędu jednostki samorządu terytorialnego, w tym udzielała informacji o treści dokumentów planistycznych.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 13 - budynek wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientem zewnętrznym oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.
Wskaźnik zatrudnienia:

W marcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w wykonywaniu albo uczestniczeniu w sporządzaniu lub weryfikowaniu formalno-prawnym dokumentów planistycznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Oferty wraz z dokumentami należy składać:


wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/54/2022 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.700 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

APLIKUJ TERAZ