title

Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 87544

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Koordynuje działalność kontrolną Wydziału Kontroli i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach celem zapewnienia sprawnego przebiegu kontroli prowadzonych w Urzędzie przez organy zewnętrzne oraz sporządzania rocznego planu kontroli i sprawozdań z działalności kontrolnej Wojewody Śląskiego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania kar pieniężnych lub umorzenia kar pieniężnych w zakresie dostosowania przez jednostki samorządu terytorialnego dworców autobusowych i autokarowych do udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.
 • Sporządza, na podstawie danych przekazywanych przez poszczególne wydziały Urzędu, zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz przesyła je do właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych.
 • Weryfikuje zawiadomienia do organów ścigania w razie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.
 • Przyjmuje oświadczenia i informacje o stanie majątkowym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i sporządza dla Wojewody Śląskiego analizę danych w nich zawartych oraz wskazuje ewentualne nieprawidłowości w zakresie dokumentowania składników majątków.
 • Przyjmuje oświadczenia lustracyjne osób pełniących funkcje publiczne oraz informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego celem ich wstępnej weryfikacji oraz przesłania do Instytutu Pamięci Narodowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość ustaw o: kontroli w administracji rządowej, wojewodzie i administracji rządowej w województwie, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie województwa (w zakresie oświadczeń majątkowych), transporcie drogowym (w zakresie znajomości przepisów związanych z wydawaniem decyzji w sprawach niedostosowania dworca autobusowego do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej)
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dot. praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (załącznik I lit. a)
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Regulaminu postępowania kontrolnego obowiązującego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, w tym metodologii prowadzenia i dokumentowania kontroli ustalonej w ww. dokumencie (regulamin dostępny w BIP Urzędu w zakładce ,,Kontrola”)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw o: ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ochronie danych osobowych
 • myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Inspektor

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: wczoraj
Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, zmianowym. Praca zmianowa obowiązuje w godzinach 14.00-22.00 w wyznaczonych doraźnie przez przełożonego terminach;...

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Inspektor

Lokalizacja: śląskie / Zawiercie

Dodane: 2021-12-01
Warunki pracy Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym od poniedziałku do piątku. Praca z komputerem w środowisku biurowym z naturalnym i sztucznym...

Urząd Miasta Katowice

Inspektor w Referacie Lokalizacji Obiektów w Wydziale Architektury i Budownictwa

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2021-12-01
Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne, udokumentowany minimum...