title

Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 117165

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na V piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (monotonia pracy występująca okresowo i związana z koniecznością przetwarzania i opracowywania bardzo dużej liczby danych i informacji w ściśle określonym – krótkim czasie). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa itd.) - w okresie realizacji badań statystycznych.

Zakres zadań

 • Organizuje badania statystyczne statystyki publicznej w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia, analizuje otrzymane dane w trakcie realizacji badań statystycznych oraz administruje System Statystyki w Ochronie Zdrowia.
 • Opracowuje analizy wskaźnikowe: porównawczo-retrospektywne i terytorialne w zakresie wybranych obszarów ochrony zdrowia populacji.
 • Ocenia potrzeby zdrowotne mieszkańców województwa i mapuje potrzeby zdrowotne na obszarze województwa śląskiego.
 • Sprawuje nadzór nad przebiegiem i realizacją badań z zakresu statystyki publicznej w wybranym zakresie w województwie śląskim.
 • Monitoruje i analizuje mierniki zdrowia oraz mierniki dotyczące funkcjonowania ochrony zdrowia, monitoruje opiekę zdrowotną nad uczniami.
 • Opracowuje tabele oraz materiały do graficznej prezentacji danych z analizowanych materiałów statystycznych we wskazanych obszarach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe na kierunku zdrowie publiczne lub zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia lub wyższe oraz studia podyplomowe na kierunku: zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia lub zdrowie publiczne lub zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych ze zbieraniem, opracowywaniem danych statystycznych lub/i dot. statystyki medycznej lub/i zarządzaniem jednostkami ochrony zdrowia – w przypadku posiadania wykształcenia wyższego. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunku zdrowie publiczne lub zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia lub posiadania kierunkowych studiów podyplomowych: zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia lub zdrowie publiczne lub zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia
 • znajomość ustaw: o statystyce publicznej, o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość rozporządzenia RM: ws. programu badań statystycznych statystyki publicznej
 • znajomość rozporządzenia MZ: ws. systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
 • umiejętność obsługi komputera (Excel, Word, Power Point) na poziomie średniozaawansowanym
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi aplikacji: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
 • znajomość założeń Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – rewizja IX i X
 • znajomość rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • myślenie analityczne, orientacja na klienta
APLIKUJ TERAZ