title

Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 125823

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera
(z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Zagrożenie korupcją. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz - uczestnictwo w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Udział w spotkaniach/konferencjach z przedstawicielami Wód Polskich, resortowych ministerstw czy innych urzędów wojewódzkich.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty aktów prawa miejscowego (rozporządzeń Wojewody Śląskiego) związanych z ustanowieniem: stref ochronnych ujęć wody, obszaru ochronnego oraz przyjęcia planu utrzymania wód.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych stwierdzających i potwierdzających reprezentację Skarbu Państwa (SP) oraz wykonywanie praw właścicielskich SP.
 • Prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem analiz ryzyka przeprowadzanych przez właścicieli ujęć wodnych.
 • Prowadzi rejestry i zbiory w zakresie stref ochronnych oraz obszarów ochronnych.
 • Sporządza roczne sprawozdania oceniające stopień realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz planach zarządzania ryzykiem powodziowym.
 • Uzgadnia projekt planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza przygotowanego przez Wody Polskie (sporządza opinię).
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach przejścia urządzeń wodnych lub ich części na własność właściciela wód oraz w sprawach odszkodowań jeżeli szkoda nie jest następstwem wykonywania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego na żądanie poszkodowanego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące ustalania wysokości i rodzaju świadczeń oraz terminów ich spełnienia ponoszonych na rzecz związków spółek wodnych przez podmioty określone w art. 454 ust. 1 ustawy Prawo Wodne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub wyższe na kierunku lub o specjalności: inżynieria i gospodarka wodna lub ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub geologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z realizowaniem zadań z zakresu gospodarki wodnej lub ochrony środowiska lub z tworzeniem dokumentacji geologicznej lub/i hydrogeologicznej lub ze sporządzaniem wniosków o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody lub na stanowiskach związanych z tworzeniem aktów prawa miejscowego lub w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość ustawy Prawo wodne
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dział II), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzenia PRM ws. trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej
 • znajomość rozporządzenia PRM w sprawie ,,zasad techniki prawodawczej”
 • myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Inspektor

Lokalizacja: śląskie / Żywiec

Dodane: wczoraj
Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym - jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała-głównie siedząca.Stanowisko pracy wyposażone w...

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Starszy inspektor

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-09-18
Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała głównie siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor wojewódzki

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-09-15
Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do...