title

Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126696

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera
(z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (WSA i NSA).


 

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz innych podmiotów, aby ocenić legalność uchwał i zarządzeń wydawanych przez te organy.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące naruszeń przez osoby pełniące funkcje publiczne „przepisów antykorupcyjnych”, w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich związkach.
 • Prowadzi postępowania odwoławcze oraz zażaleniowe od decyzji wydanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 • Prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad działalnością związków spółek wodnych i związków wałowych (w tym m.in. wydaje decyzje w sprawach zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia statutów związkowych).
 • Prowadzi sprawy związane z wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów osób pełniących funkcje organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Prowadzi sprawy związane z ustanowieniem zarządu komisarycznego w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Uzgadnia projekty statutów związków międzygminnych, związków powiatów, związków powiatowo – gminnych oraz zmian statutów tych związków.
 • Prowadzi sprawy z zakresu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych ze sporządzaniem umów, pism procesowych, rozstrzygnięć, opinii prawnych, decyzji administracyjnych lub/i występowaniem przed sądami
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych
 • umiejętność redagowania pism
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o regionalnych izbach obrachunkowych (rozdział 1 oraz 2), o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
 • myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Inspektor

Lokalizacja: śląskie / Żywiec

Dodane: wczoraj
Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym - jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała-głównie siedząca.Stanowisko pracy wyposażone w...

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Starszy inspektor

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-09-18
Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała głównie siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor wojewódzki

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-09-15
Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do...