title

Inspektor

Komenda Miejska Policji w Chorzowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Chorzów
Ogłoszenie o naborze Nr 114211

Warunki pracy

Praca kancelaryjno-biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone w telefon, komputer oraz monitor ekranowy- czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzindziennie, wymuszona pozycja ciała - siedziąca. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych : telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.


Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku Komisariatu Policji II w brak windy.


 

Zakres zadań

 • Powierzone do wykonania zadania na tym stanowisku mają charakter jednolity związany z szeroko pojętą obsługą sekretaryjno-biurową i korespondencyjną, wspomaganiem funkcjonowania wydziałów, nadzór i zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentacji, przechowywaniem i aktualizacją przepisów prawnych. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji kancelaryjnej, obsługa systemów informatycznych, Poczta SEPP, Poczta Specjalna oraz nadzór i realizacja procesu archiwizacji dokumentów Wydziału Kryminalnego, Rewiru Dzielnicowych, Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego, Zespołu Wykroczeń, Stanowiska Kierowania, Jednoosobowego Stanowiska ds Organizacji Służby.
 • Przyjmowanie, przechowywanie, systematyczne przekazywanie dokumentów jawnych – korespondencji z komórek organizacyjnych KMP w Chorzowie oraz innych instytucji.
 • Ewidencjonowanie całości korespondencji w rejestrach kancelaryjnych.
 • Przedkładanie korespondencji Komendantowi Komisariatu Policji II w Chorzowie lub jego Zastępcy do dekretacji.
 • Przekazywanie bez zbędnej zwłoki zadekretowanej korespondencji właściwym referentom za pokwitowaniem odbioru
 • Rzetelne prowadzenie Elektronicznego Dziennika Korespondencji dla Komisariatu Policji II w Chorzowie.
 • Obsługa poczty elektronicznej, centrali telefonicznej, systemu faksowo - mailowego, programu do wysyłania korespondencji jawnej za pośrednictwem Poczty Polskiej / zgodnie z obowiązującymi przepisami/ i wdrażanie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), celem nadania właściwego biegu wpływającym i wysyłanym dokumentom jawnym.
 • Prowadzenie następujących zbiorów kancelaryjnych: - rejestru dzienników książek ewidencyjnych, dokumentów, teczek jawnych - dziennika korespondencyjnego EKD - książki doręczeń miejscowych - dzienników podawczych, - rejestru poczty
 • Wysyłanie korespondencji i przesyłek.
 • Zwracanie wykonawcom merytorycznym dokumentów przeznaczonych do wysłania celem ich uzupełnienia w przypadku, gdy nie spełniają określonych wymogów.
 • Sporządzanie czystopisów pism i ich powielanie.
 • Rejestrowanie, aktualizowanie, zapoznawanie, powielanie resortowych aktów prawnych.
 • Sporządzanie spisów akt przekazanych i archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wszystkich komórek organizacyjnych Komisariatu Policji II w Chorzowie- koordynacja procesu archiwizacyjnego Komisariatu Policji II w Chorzowie.
 • Prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci będących na stanie Komisariatu oraz rozliczanie funkcjonariuszy z posiadanych pieczęci i stempli w przypadku rozwiązania stosunku służbowego, pracy lub przeniesienia do służby, pracy w innej komórce, jednostce organizacyjnej.
 • Dbanie o terminowość załatwianych spraw poprzez wykazywanie z dziennika korespondencyjnego spraw niezałatwionych, którymi są obciążeni poszczególni funkcjonariusze oraz przedstawienie zaległości przełożonym.
 • 15)Zaopatrywanie w materiały biurowe i druki.
 • Koordynacja w zakresie cyklicznego rozliczania funkcjonariuszy Komisariatu Policji II w Chorzowie z posiadanych liczb dziennika – zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Odpowiadanie za całokształt pracy sekretariatów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 • Przestrzeganie zachowania tajemnicy służbowej i państwowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 • Uczestniczenie w szkoleniach zawodowych.
 • Ponoszenie odpowiedzialności służbowej i materialnej za nie właściwą eksploatację użytkowanego i powierzonego sprzętu.
 • Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
 • Wykonywanie czynności w ramach powołanych grup zadaniowych.
 • Wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, zarządzeniami, decyzjami, poleceniami i aktami prawnymi.
 • Zastępowanie pracownika korpusu służby cywilnej - referenta Zespołu Prezydialnego przejęcie jego obowiązków
 • Realizacja innych zadań wynikających z potrzeb doraźnych i poleceń kierownictwa komisariatu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 6 miesięcy w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • umiejętnosć pracy w zespole
 • umiejętność komunikowania się
 • umiejętnoć organizowania pracy własnej
 • rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z obsługi programów komputerowych
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor wojewódzki

Lokalizacja: śląskie / Zawiercie

Dodane: 2023-01-30
Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku przy ul. Leśnej 2 w Zawierciu. Wejście do budynku wyposażone w...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor wojewódzki

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-01-30
Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor wojewódzki

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-01-28
Warunki pracy Kontakty zewnętrzne z: klientami Urzędu w celu udzielania informacji z zakresu przepisów o obywatelstwie polskim, a także o etapie prowadzonego...