title

Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126124

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – głównie siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Na stanowisku pracy występuje zagrożenie korupcją oraz permanentna obsługa klienta zewnętrznego (spoza administracji).


Stanowisko pracy umiejscowione jest w Wydziale Inwestycji i Remontów usytuowane jest w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Koszarowej 17. Budynki te nie są dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumenty niezbędne do realizowania algorytmu przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych zgodnie z Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w sprawie wdrożenia algorytmu PIR w celu realizacji zadań inwestycyjno-remontowych.
 • Opracowuje dokumentację niezbędną do wystąpienia do Biura Logistyki Policji KGP o wyrażenie zgody na realizacje zamierzenia oraz opracowuje programy inwestycji zgodnie z wytycznymi w celu realizacji podstawowych zadań Wydziału.
 • Przygotowuje projekty umów wraz z dokumentacją niezbędną do wykonania robót budowlanych, zakupu usług projektowych, w celu umożliwienia realizacji zadań remontowych, inwestycyjnych i naprawczych.
 • Współpracuje z jednostkami terenowymi w celu opracowania zakresu i rodzaju niezbędnych do wykonania prac konserwacyjnych i naprawczych.
 • Przygotowuje materiały i informacje, a następnie bierze udział w pracach komisji w celu udzielenia zamówienia publicznego.
 • Uczestniczy w procesie uzgadniania z jednostkami samorządu terytorialnego zmian w zakresie zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia realizacji zadań.
 • Realizuje zagadnienia związane z przekazaniem funkcjonariuszom i pracownikom mienia Wydziału Teleinformatyki, Transportu i Zaopatrzenia KWP w Katowicach, będącego w użytkowaniu Wydziału Inwestycji i Remontów, w celu prawidłowego gospodarowania mieniem oraz zapewnienia właściwych warunków pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Komunikatywność
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa budowlanego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności co najmniej „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY TO KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972 R. LUB PÓŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność działania pod presją czasu i wyników
 • Odporność na stres
 • Prawo jazdy kat. B
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Inspektor

Lokalizacja: śląskie / Żywiec

Dodane: wczoraj
Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym - jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała-głównie siedząca.Stanowisko pracy wyposażone w...

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Starszy inspektor

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-09-18
Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała głównie siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor wojewódzki

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-09-15
Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do...