title

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126133

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • zagrożenie korupcją
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:


- budynek i stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, niedosłyszących i głuchych a także z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Podejmuje działania w celu ustalenia aktualnego adresu zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby dłużnika oraz ustalenia źródeł dochodu i stanu majątku dłużników w celu doprowadzenia do skutecznego dochodzenia należności cywilnoprawnych.
 • Stale monitoruje stan zaległości dłużników w celu bieżącego przekazywania spraw dłużników do wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz niedopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych.
 • Przekazuje sprawy dłużników na posiedzenia zespołu ds. umorzenia i wyksięgowania należności cywilnoprawnych w celu rozważenia umorzenia zaległości.
 • Obsługuje rejestry, w szczególności rejestr dłużników, prowadzone w komórce w celu zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.
 • Przyjmuje, wstępnie sprawdza zawartość, ewidencjonuje w systemie komputerowym, korespondencję przychodzącą do Wydziału oraz udziela informacji w zakresie korespondencji w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Przygotowuje korespondencję wychodzącą do wysyłki z komórki w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy oraz realizacji obowiązków pod presją czasu.
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie.
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania.
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności.
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych wykorzystywanych na stanowisku pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ