title

Specjalista ds. zamówień publicznych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego podstawową dziedziną działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż hurtowa wody pitnej, poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Katowice
Główny zakres obowiązków:
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z wewnętrznymi aktami prawnymi spółki, w tym sporządzanie wszelkich dokumentów wymaganych procedurą oraz ocena złożonych ofert,
 • przygotowywanie i przekazywanie ogłoszeń do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej i/lub Biuletynu Zamówień Publicznych, obsługa Platformy Zakupowej,
 • udział w pracach Komisji przetargowych, w tym zapewnienie pełnej obsługi organizacyjnej i dokumentacyjnej komisji,
 • prowadzenie rejestrów z zakresu zamówień udzielanych przez Spółkę, w tym rejestru postępowań i rejestru umów,
 • zabezpieczenie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i jej archiwizowanie po zakończonym postępowaniu,
 • przygotowanie umów do zawarcia.
Wymagania:

Niezbędne:

 

Wykształcenie

 • Wyższe
Doświadczenie zawodowe
 • 3 - letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego krajowych i unijnych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

Kompetencje

Znajomość:

 • ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy
 • obsługa MS Office

Umiejętności

Umiejętność:

 • analitycznego myślenia
 • wyznaczania priorytetów
 • efektywnej organizacji pracy własnej
 • pracy pod presją czasu i stresu
 • redagowania pism
 • pogłębiania wiedzy i samokształcenia

Pożądane:


Wykształcenie

 • Wyższe o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, inżynieria środowiska
 • Studia podyplomowe: zamówienia publiczne

Doświadczenie zawodowe

 • co najmniej 5 - letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego krajowych i unijnych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

Kompetencje

 • Znajomość: ustawy Prawo budowlane.

Umiejętności

Umiejętność:

 • doboru właściwego trybu postępowania
 • monitorowania planu udzielania zamówień
 • reprezentowania Zamawiającego w procedurze odwoławczej i kontrolnej
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • interesującą i odpowiedzialną pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
Benefity:
 • Dodatkowe świadczenia pieniężne (premie świąteczne, bonusy finansowe)
 • Ubezpieczenie na życie
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kolonie ,wczasy , inne)
 • Paczki dla dzieci  Dzień dziecka i Mikołajki
 • Szkolenia dla pracowników
 • Imprezy i wyjazdy integracyjne

Przekazując zgłoszenie rekrutacyjne do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, udostępnia Pani/Pan swoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Przekazanie danych osobowych przekraczających zakres wymagany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółkę Akcyjną (czyli danych innych niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy) oznacza WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedziba w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247533 (dalej: „Spółka” lub „Pracodawca”).
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce, adres e-mail: iodo@gpw.katowice.pl, telefon: 032 6038741.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązku ciążącego na Spółce, jak również na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy dotyczące: wykonania badań lekarskich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku przekazania danych osobowych w celu wykorzystania w konkretnym procesie rekrutacyjnym - przez czas niezbędny na przeprowadzenie rekrutacji, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez 3 lata;
  2. w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje - do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres 1 roku, a po tym okresie przez okres przedawnienia roszczeń nie dłuższy niż 3 lata.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, jest Pani/Pan uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 12. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ