title

Starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 98300

Warunki pracy

· trudne warunki w terenie,


· szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, zapylenie)


· narażenie na zagrożenia naturalne (osuwiskowe, wodne),


· narażenie zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub o wysokiej temperaturze,


· częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne,


· pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,


· przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,


· praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,


· pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo,


· budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole, w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych i stanu technicznego obiektów budowlanych w zakładach górniczych, a w razie konieczności wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymujące ruch zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska,
 • rozpatruje wnioski o wydanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę, użytkowanie oraz oddanie do ruchu podstawowych obiektów, kontrolowanie prowadzonych robót budowlanych tych obiektów, przygotowuje projekty decyzji dyrektora Urzędu w celu realizacji zadań organu administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego,
 • dokonuje analizy wniosków organu samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, w celu przygotowania projektów postanowień i stanowisk dyrektora Urzędu,
 • analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora,
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, katastrof budowlanych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji,
 • opracowuje projekty rocznych planów pracy i sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję w horyzoncie czasowym do jednego roku, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym lub architektonicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat) w budownictwie, wykonując samodzielne funkcje techniczne lub w administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzorze budowlanym lub w ruchu zakładu górniczego, jako osoba dozoru ruchu w specjalności budowlanej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności budowlanej,
 • uprawnienia budowlane,
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub budowlano-montażowej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowalnej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności budowlanej,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych,
 • skuteczna komunikacja,
 • asertywność,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programu Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub budowlano-montażowej.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Młodszy inspektor w dziale księgowości wspólnot mieszkaniowych

Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec

Dodane: 2022-05-25
obsluga wspólnot mieszkaniowych, sporządzanie naliczeń i rozliczeń księgowych, księgowanie faktur i wyciągów bankowych, segregowanie, porządkowanie i...

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie

Inspektor

Lokalizacja: śląskie / Cieszyn

Dodane: 2022-05-19
Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu - przyjmowanie interesantów i stron postępowań. Praca poza siedzibą Inspektoratu polegajaca na przeprowadzaniu...

Urząd Miasta Katowice

Inspektor w Referacie Budżetu / Analiz i Statystyki w Wydziale Edukacji i Sportu

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2022-05-18
Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: finanse, rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, udokumentowany minimum 3-letni...