title

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126432

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w kserokopiarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Na stanowisku pracy występują następujące czynniki: wysiłek fizyczny polegający na pracy fizycznej w magazynach archiwalnych i czynnościach przy brakowaniu akt; praca na wysokości do 1 metra; praca w terenie polegająca na udziale w załadunku oraz rozładunku transportowanych materiałów i pozostawaniu w zakładzie przetwórstwa surowców wtórnych do momentu zniszczenia teczek; praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych – kurz, grzyby i pleśnie głównie z rodziny Aspergillus i Penicillum – ekspozycja następuje podczas przebywania w pomieszczeniu archiwum oraz podczas pracy z materiałami stanowiącymi zasób archiwum (czas przebywania w pomieszczeniu archiwum do 2 godzin na zmianę roboczą); zagrożenie naciskami grup przestępczych.


Stanowisko pracy w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji usytuowane jest na IV piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Kontroluje - przed przyjęciem do zasobu archiwum - poprawność klasyfikacji i kwalifikacji materiałów archiwalnych kategorii „A” oraz dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „B” i „BE” (jawne i niejawne, za wyjątkiem akt postępowań sprawdzających prowadzonych przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Informacji Niejawnych) z komórek organizacyjnych KWP w Katowicach, Zarządu w Katowicach CBŚP i SPKP w Katowicach. Kontroluje przed przyjęciem do zasobu archiwum teczki osobowych źródeł informacji, akta osobowe zwolnionych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji przekazywanych z jednostek organizacyjnych Policji województwa celem realizacji przepisów dotyczących metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 • Weryfikuje protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej do zniszczenia celem realizacji przepisów dotyczących metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 • Udziela instruktaży dla policjantów i pracowników komórek organizacyjnych KWP w Katowicach, Zarządu w Katowicach CBŚP i SPKP w Katowicach oraz komórek kadrowych jednostek organizacyjnych Policji województwa w zakresie archiwizacji celem zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 • Sprawdza pod względem formalnym spisy akt przekazanych kategorii „A” z jednostek organizacyjnych Policji woj. śląskiego oraz ocenia protokoły brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „B” i „BE” z jednostek organizacyjnych Policji woj. śląskiego przed uzyskaniem zgody Komendanta lub osoby upoważnionej na zniszczenie dokumentacji celem realizacji przepisów dotyczących metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 • Kontroluje przed przekazaniem do IPN spisy zdawczo-odbiorcze przesyłane wraz z materiałami z jednostek organizacyjnych Policji woj. śląskiego celem realizacji przepisów dotyczących metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji, Porozumienia Komendanta Głównego Policji i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 8 lutego 2013r.
 • Prowadzi skontrum zasobu archiwalnego KWP w Katowicach, celem realizacji przepisów dotyczących metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji, Zarządzenie Nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - rozdział od 1 do 3)
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy
 • Samodzielność
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Zdolności analityczne
 • Terminowość
 • Poświadczenie bezpieczeństwa stwierdzające dawanie rękojmi zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY TO KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972 R. LUB PÓŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza specjalistyczna z zakresu archiwizacji materiałów
 • Nastawienie na rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor wojewódzki

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-09-22
Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do...

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Inspektor

Lokalizacja: śląskie / Żywiec

Dodane: 2023-09-20
Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym - jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała-głównie siedząca.Stanowisko pracy wyposażone w...

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Starszy inspektor

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-09-18
Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała głównie siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w...