title

Starszy specjalista

Ogłoszenie pracy achiwalne

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 45060

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w siedzibie Inspektoratu (na IX piętrze) oraz wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego (konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B),
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - windy, podjazd, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań

  • branie udziału z upoważnienia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kontrolach organów administracji architektoniczno - budowlanych I instancji i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w celu wykonania ustalonego rocznego planu kontroli;
  • ustalanie i dokumentowanie stanu faktycznego w zakresie działalności podmiotów kontrolowanych w celu dokonania zgodności jej działalności z przepisami prawa;
  • ocenianie zgodności kontrolowanej działalności z przepisami prawa w celu sformułowania wniosków podsumowujących prawidłowość wykonywania przez podmioty kontrolowane ich ustawowych zadań;
  • przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych oraz innych wystąpień kierowanych do właściwych organów w celu doprowadzenia do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji

  • Prawo jazdy kat. B.
  • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego i procedury egzekucyjne.
  • Umiejętność obsługi komputera.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ