title

Wychowawca

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Wychowawca
Miejsce pracy: Bytom
Numer: StPr/21/0016
OBOWIĄZKI:
- Więcej informacji na stronie: https://bip-slaskie.pl/rops/dokument/1609676480,1133445168- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 40-142 Katowice ul. Modelarska 10 www.rops-katowice.pl poszukuje pracownika na stanowisko WYCHOWAWCAw Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej- Liczba lub wymiar etatu: 2- Miejsce wykonywania pracy: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Bytomiu, Plac Jana 13- Rodzaj zatrudnienia i system pracy: Umowa o pracę od stycznia 2021 r. w systemie pracy zmianowej od poniedziałku do niedzieli.- Główne obowiązki:1. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce.2. Kierowanie procesem wychowawczym dzieci.3. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji.4. Prowadzenie indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy z grupą dzieci.5. Opracowanie i realizacja planu pomocy dziecku oraz prowadzenie karty pobytu dziecka i innej dokumentacji zgodnie z przepisami.6. Uczestniczenie w pracach zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.7. Współpraca z rodziną dziecka, z osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami wspierania rodziny i pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania problemów dziecka i jego rodziny.8. Udział w realizacji programów zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych oraz programów zajęć rozwijających zainteresowania, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka.9. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami opieki i wychowania.10. Dbanie o stan zdrowia dziecka konsultacje z lekarzami specjalistami (w zależności od potrzeb) i stosowanie się do zaleceń lekarskich.- Praca w równoważnym systemie czasu pracy wydłużony do 12 godzin, do uzgodnienia z pracodawcą. Praca również w godzinach nocnych. Praca od poniedziałku do niedzieli + święta. Indywidualny harmonogram czasu pracy.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną pedagogikę opiekuńczo wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.2. Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.4. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.7. Obywatelstwo polskie.8. Zdolność do pracy w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.9. Nieposzlakowana opiniaPożądane cechy kandydata:1. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych.2. Wysoka kultura osobista.3. Kreatywność.4. Empatia i wrażliwość oraz kierowanie się w podejmowanych działaniach dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.5. Dyspozycyjność.6. Dobra organizacja pracy.7. Umiejętność współpracy.8. Odpowiedzialność.9. Sumienność.

Miejsce pracy:

Bytom


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 200 - 3 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

APLIKUJ TERAZ