title

Struktura bezrobocia: województwo śląskie

 

Według stanu na koniec lipca 2018 roku stopa bezrobocia w województwie śląskim wynosi 4,5%. Tym samym rejon ten osiągnął wynik lepszy o 1,4 punktu niż średnia krajowa, a niższy poziom bezrobocia zarejestrowano jedynie w województwie wielkopolskim. Mimo wszystko, natężenie bezrobocia w śląskim jest mocno zróżnicowane. W najlepszej sytuacji znajdują się Katowice z 1,7% bezrobociem, a z drugiej strony w Bytomiu stopa bezrobocia wynosi aż 9,6%. Na brak ofert pracy nie powinni narzekać mieszkańcy podregionu tyskiego (2,8%), katowickiego (3,0%), bielskiego (3,8%), gliwickiego (4,3%) czy rybnickiego (4,4%). Najsłabiej wypadł powiat bytomski – tutaj stopa bezrobocia wynosi 7,2%.
Prawie połowa śląskich bezrobotnych to kobiety, a niespełna 15% osób poszukujących pracy pobiera zasiłki. Liczba takich osób wciąż spada. Niecałe 23% bezrobotnych zamieszkuje tereny wiejskie. W statystykach dotyczących bezrobocia dominują bezrobotni pozostający w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli osoby do 30 roku życia (23%) i po 50 roku życia (28,4%), a także długotrwale bezrobotni (49,6%).

Wielu bezrobotnych to osoby bez żadnych kwalifikacji zawodowych, które nie szukają aktywnie pracy. Trudności mają także osoby, które ukończyły popularne kierunki studiów typu historia, filozofia, politologia czy kulturoznawstwo. Na listę zawodów nadwyżkowych województwa śląskiego wpisano również nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.

Formy wsparcia urzędów pracy, z których najczęściej korzystali bezrobotni ze Śląska, to staże (w tym bony stażowe), prace interwencyjne, prace społecznie-użyteczne i roboty publiczne.