Menu

Struktura bezrobocia

W wyniku prowadzonej restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz hutnictwa żelaza i stali, w ciągu ostatnich kilkunastu lat w województwie śląskim zlikwidowanych zostało kilkadziesiąt dużych zakładów pracy, dających zatrudnienie setkom Ślązaków. Skuteczna polityka gospodarcza władz województwa pozwoliła jednak na mniej więcej płynne przejście pozbawionych pracy mieszkańców do nowoutworzonych zakładów pracy, minimalizując tym samym negatywne skutki prowadzonych działań.

Województwo śląskie na tle innych województw Polski wyróżnia się bardzo niskim poziomem bezrobocia. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, na koniec stycznia 2013r. województwo śląskie było trzecim województwem w kraju z najniższym odsetkiem osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w śląskim wynosiła wtedy zaledwie 11,9%. Pod tym względem województwo ustępuje jedynie województwu wielkopolskiemu (10,6%) i mazowieckiemu (11,4%).

W strukturze wewnętrznej województwa, procentowy udział osób bezrobotnych nie jest jednakowy i kształtuje się na różnych poziomach w zależności od regionu. Na podstawie wyników opublikowanych przez GUS zauważyć można, że największe bezrobocie dotyka północne obszary województwa, najmniejsze – Katowice i okoliczne, duże miejscowości. W styczniu 2013 r. najwyższa stopa bezrobocia występowała w powiecie częstochowskim (21,6%), myszkowskim (21,5%), w Bytomiu (20,7%) i Świętochłowicach (19,5%). Najniższym bezrobociem mogły pochwalić się natomiast: Katowice (5,5%), powiat bieruńsko-lędziński (6,7%), Bielsko-Biała (7,8%), Tychy (7,8%) i Gliwice (7,8%). Obszary cechujące się najniższym odsetkiem osób bezrobotnych to zazwyczaj duże miasta, w których istotną rolę w rozwoju gospodarczym odgrywa przemysł.

Jeśli chodzi o strukturę bezrobocia w województwie śląskim, wśród bezrobotnych województwa śląskiego przeważają kobiety, a udział wybranych kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtuje się następująco:

  • bez wykształcenia średniego – 56,0%,
  • długotrwale bezrobotni – 46,2%,
  • bez kwalifikacji zawodowych – 29,7%,
  • powyżej 50 roku życia – 24,8%,
  • bez doświadczenia zawodowego – 23,6%,
  • do 25 roku życia – 16,6%.