sytuacja na rynku pracy w Bielsku BiałejRynek pracy w Bielsku należy do jednego z najlepszych w całym województwie śląskim. Bielsko-Biała jest jednym z głównych ośrodków gospodarczych w południowej Polsce, nazywane „śląskim Manchesterem”, albo inaczej „miastem 100 przemysłów”.

W marcu tego roku, stopa bezrobocia w Bielsku wynosiła jedynie 3 procent. Na tle województwa to bardzo mało, tak dobrego wyniku nie było od ponad dwudziestu lat. Wśród wszystkich bezrobotnych, ponad połowę stanowią kobiety. Większość zarejestrowanych, to osoby powracające do rejestracji wielokrotnie i pozostające na bezrobociu długotrwale. Wśród nowo zarejestrowanych, ponad 7 procent osób jeszcze nigdzie nie pracowało. Pracodawcy mają coraz większe problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy.

Duże tempo rozwoju gospodarczego miasta sprawia, że na rynku pojawiają się liczne oferty pracy praktycznie ze wszystkich dziedzin gospodarki. Zarówno z sektora przemysłu, handlu i usług, jak również z sektora rolniczego. Pracodawcy poszukują pracowników z różnym poziomem wykształcenia. Brakuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ale również pracowników fizycznych. Wśród ogłoszeń pracy dominują oferty dotyczące stanowisk związanych ze sprzedażą i obsługą klienta oraz z usługami dla ludności. Pilnie poszukiwani są także specjaliści z branży informatycznej i budowlanej, a także niższy i wyższy personel medyczny.

Wynagrodzenie w Katowicach na bardzo wysokim poziomieKatowice zajmują drugie miejsce w rankingu wynagrodzeń w miastach wojewódzkich. Przez cztery poprzednie lata miasto zajmowało pierwsze miejsce, jednak w 2015 roku ustąpiło miejsca Warszawie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Katowicach wynosi 5221 PLN brutto i na przełomie lat 2005 – 2015 wzrosło o 55,5 %.

Całe województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym regionem w Polsce, a Katowice jest największym miastem na jego terenie zarówno pod względem obszaru, jak i liczby mieszkańców. Katowice mają najniższy wskaźnik bezrobocia w całym województwie i jeden z najniższych w całym kraju. Końcem grudnia 2015 roku stopa bezrobocia wynosiła 3,8 %. W Katowicach na zatrudnienie mogą liczyć przedstawiciele wszystkich sektorów – od budownictwa, handlu i usług, poprzez bankowość, telekomunikację, usługi prawnicze i medyczne, aż po przedstawicieli służby publicznej. Najwięcej zarabiają pracownicy zatrudnieni w branży IT i Nowych Technologii. Niewiele mniejsze wynagrodzenie otrzymują przedstawiciele Bankowości, Energetyki i Ciepłownictwa oraz Przemysłu Ciężkiego. Najniżej plasują się usługi dla ludności.

Plik:Śląskie administracja.pngWojewództwo śląskie jest jednym z 16 województw wchodzących w skład terytorium Polski. Znajduje się ono w południowej części kraju. Swym zasięgiem obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Województwo to jest regionem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Pod względem liczby ludności województwo śląskie jest drugim województwem w kraju (4,6 mln osób), a pod względem zajmowanej powierzchni, wynoszącej 12,3 tysiąca km2, zajmuje dopiero 14 miejsce.

Województwo śląskie może się pochwalić jedną z najniższych stóp bezrobocia wśród wszystkich województw Polski. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w tym regionie wynosił 11,9%, co stanowi trzecią wartość w kraju. Pod względem bezrobocia, na lepszej pozycji plasuje się jedynie województwo wielkopolskie (10,6%) i województwo mazowieckie (11,4%).

Niski poziom bezrobocia w województwie związany jest z dużą liczbą działających na jego terenie zakładów produkcyjnych i przemysłowych. Od setek lat obszar Górnego Śląska znany był z bogatych zasobów węgla kamiennego, przy którego eksploatacji i obróbce zatrudniona była znaczna część śląskiej społeczności. Obecnie, wiele miast i regionów województwa stoi w obliczu istotnych zmian gospodarczych, spowodowanych restrukturyzacją górnictwa i zamknięciem wielu kopalni. Duży poziom rozwoju gospodarczego województwa przejawia się w fakcie, że pod względem wysokości produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca, śląskie plasuje się na 3 miejscu względem innych województw.

Pyskowice to miasto i gmina położone w powiecie gliwickim, na Górnym Śląsku. Znajdują się w zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), na Wyżynie Katowickiej, nad rzeką Dramą. Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto liczyło 18 704 mieszkańców. Pyskowice położone są przy linii kolejowej Katowice – Opole – Wrocław oraz przy skrzyżowaniu dróg krajowych: nr 94 (Bytom – Pyskowice – Opole – Wrocław) i nr 40 Pyskowice – Kędzierzyn – Koźle, z drogą wojewódzką nr 901 relacji Gliwice – Pyskowice – Poznań.

W Pyskowicach istnieje 1545 podmiotów gospodarczych (dane z 2013 roku). Większość firm funkcjonuje w sektorze prywatnym (ok. 89,0%). Są to głownie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stanowiące około 76,8% ogółu firm sektora prywatnego. Wg danych GUS, w 2013 roku w mieście Pyskowice ogólna liczba zatrudnionych osób wynosiła ponad 3 tysiące.

PyskowiceGłównym źródłem utrzymania na obszarze gminy Pyskowice jest przemysł (36,3% wszystkich zatrudnionych), sektor ochrony zdrowia (16,3% wszystkich zatrudnionych) i szkolnictwo, w którym pracuje ok. 10,4%, praca Pyskowice. Struktura zatrudnienia w pozostałych sektorach przedstawia się następująco:

 • obsługa nieruchomości i firm – 9,1%,
 • handel i naprawy – 8,9%,
 • transport – 6,4%,
 • administracja publiczna i obrona narodowa – 3,9%,
 • pośrednictwo finansowe – 2%,
 • budownictwo – 1,9%,
 • hotele i restauracje – 1,7%
 • inne – 3,1%.

ORZESZEW Orzeszu w 2009 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1584 podmiotów gospodarczych, z czego 1551 należało do sektora prywatnego. Spośród wszystkich podmiotów 1503 zatrudniały od 0 do 9 osób, 68 od 10 do 49 osób, a 13 od 50 do 249 osób. Handel hurtowy i detaliczny (włączając w to naprawę pojazdów samochodowych) reprezentowany był przez 481 podmiotów gospodarczych. W budownictwie było 211 przedsiębiorstw, przetwórstwie przemysłowym – 185, transporcie i gospodarce magazynowej – 150, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 113, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 57, edukacji – 53 i działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 50.

Miasto Orzesze położone jest na południowej krawędzi Wyżyny Śląskiej. Według danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia gminy wynosiła 83,79 km², co stanowiło 35,8% powierzchni powiatu. Liczba ludności miasta wynosi 19 tysięcy osób.

Najważniejszymi pracodawcami w gminie Orzesze są:

 • Pol-Am-Pack S.A. Huta Szkła Orzesze – zatrudnia 495 osób. Zajmuje się produkcją butelek spożywczych i chemicznych.
 • Labatra Sp. z o.o. – firma zagraniczna zajmująca się transportem i spedycją. Zatrudnia około 200 osób.
 • Mirola S.J. – firma zajmująca się produkcją rolet, bram, parapetów oraz usługami serwisowymi. Zatrudnia 85 osób.
 • Fabryka Materacy Janpol Sp. z o.o. jest wiodącym w kraju producentem materacy, odznaczonym licznymi nagrodami. Zatrudnia około 60 osób.
 • Firma Dystrybucyjna Igloland S.J. zajmuje się dystrybucją mrożonek. Zatrudnia 35 osób, praca Orzesze.

RydułtowyMiasto Rydułtowy wchodzące w skład powiatu wodzisławskiego, leży w południowo-zachodniej części Wyżyny Śląskiej, na Płaskowyżu Rybnickim, w Kotlinie Oświęcimsko-Raciborskiej. Według danych z 31 grudnia 2012 r. populacja miasta wynosiła 21 928 mieszkańców. Pod względem gospodarczym Rydułtowy to ośrodek wydobycia węgla kamiennego. Większość mieszkańców miasta zatrudnienie znajduje w Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy-Anna oraz firmach świadczących usługi dla kopalni, praca Rydułtowy. Sytuacja panująca na lokalnym rynku pracy jest bardzo dobra.

Niska stopa bezrobocia potwierdza to, co zostało powiedziane o sytuacji na rynku pracy w Rydułtowach. W 2012 roku pracujących na terenie gminy było 7402 osoby, zarejestrowanych bezrobotnych natomiast 816. W strukturze osób bezrobotnych przeważają kobiety (64%), co jest charakterystyczne dla gmin z dobrze rozwiniętym drugim sektorem gospodarki. Kobiety zdecydowanie częściej zatrudnienie znajdują w handlu i usługach, a branża przemysłowa jest z reguły domeną mężczyzn. Stopa bezrobocia w tym czasie wynosiła jedynie 5,8%.

W tym samy, 2012 roku, na terenie gminy funkcjonowały 1344 przedsiębiorstwa, w tym sektor rolniczy reprezentowało 9 podmiotów gospodarczych, branżę przemysłową 109 i branżę budowlaną 141 przedsiębiorstw.

Miasto Łaziska Górne położone jest na terenie powiatu mikołowskiego, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Usytuowane jest ok. 18 km w kierunku południowo-zachodnim od Katowic. Graniczy z miastami Mikołów i Orzesze oraz Gminą Wyry. Według danych statystycznych z 31 grudnia 2012 r. miasto liczyło 22 467 mieszkańców.

Łaziska GórneSytuacja społeczno-gospodarcza na terenie miasta Łaziska Górne podlega ustawicznym przemianom, z głównym ukierunkowaniem na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych w branży usług i małej produkcji nieprzemysłowej. Na terenie Gminy miejskiej Łaziska Górne pod koniec 2012 roku zanotowano 1510 podmiotów

gospodarczych. Liczba ta stanowi 17,6% wszystkich podmiotów z powiatu mikołowskiego. Z ogólnej liczby firm działających na terenie Łazisk Górnych dominującą grupą były podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (79,6 %). Spółki prawa handlowego i cywilne stanowiły 14% ogólnej liczby podmiotów, natomiast spółdzielnie, fundacje oraz stowarzyszenia stanowiły 6,4%.

W gminie Łaziska Górne występuje dominacja sektora przemysłowego, a podmioty działające w branży przemysłowej stanowią 13,7% ogółu podmiotów gospodarczych na terenie powiatu mikołowskiego. Największymi lokalnymi przedsiębiorstwami, będącymi jednocześnie ważnymi pracodawcami (praca Łaziska Górne) w mieście są:

 • Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia „Łaziska”,
 • Huta „Łaziska” S.A.,
 • KWK „Bolesław Śmiały”,
 • Zakład Tworzyw Sztucznych „ERG-Łaziska” Sp. z o.o.

CzerwionkaGmina i miasto Czerwionka-Leszczyny położona jest w powiecie rybnickim w południowozachodniej części województwa śląskiego. Czerwionka-Leszczyny to dość szczególne miejsce na śląskiej ziemi, które łączy w sobie typowo miejski charakter kilku dzielnic z obszarami rolniczymi sołectw o dużych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. Z jednej strony miasto uosabia duży potencjał gospodarczy i spore rezerwy inwestycyjne, z drugiej – przyjazne dla człowieka środowisko.

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny funkcjonuje około 2500 podmiotów gospodarczych, z czego większość to jednostki małe i średnie. Podstawę działalności stanowią działalność handlowa, usługowa, budowlana i transportowa. W mieście nie występują większe podmioty o charakterze produkcyjnym.

Do 2000 roku największym zakładem pracy w mieście, praca Czerwionka-Leszczyny, była Kopalnia Węgla Kamiennego „Dębieńsko”, która zatrudniała ponad 2500 mieszkańców. Od tego czasu gmina Czerwionka-Leszczyny stała się miastem-sypialnią, z którego wielu mieszkańców wyjechało do pracy głównie do Rybnika i Gliwic. Liczba bezrobotnych osób w mieście rośnie. W 2008 roku wynosiła 685, a w 2010 już dwa razy więcej.

Bezrobocie jest rosnącym problemem miasta, podobnie jak zbyt mała liczba nowych miejsc pracy.

Czeladź to miasto i gmina w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, położona w Zagłębiu Dąbrowskim, nad rzeką Brynicą, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jest najstarszym miastem powiatu będzińskiego oraz całego Zagłębia Dąbrowskiego. Według danych z 30 czerwca 2010 miasto zamieszkałe było przez 33 556 mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosi 16,38 km i stanowi 4,5% całkowitej powierzchni powiatu. Czeladź graniczy z miastami: Będzin, Sosnowiec, Katowice oraz Siemianowice Śląskie.

W Czeladzi na koniec grudnia 2006 roku zarejestrowanych było 2384 bezrobotnych, w tym 1385 kobiet. Kobiety stanowiły 58,09% ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 806, w tym 527 kobiet. W porównaniu do 2005 roku ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 379 osób.  Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi w 2006r. – 2384, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

 • do 25 roku życia – 379 osób,
 • od 25 do 50 roku życia – 1463 osoby,
 • powyżej 50 roku życia – 542 osoby, praca Czeladź.

CzeladźWśród przedsiębiorstw w Czeladzi dominują firmy z branży handlu i napraw. W obrębie tego działu gospodarki funkcjonuje obecnie ok. 1300 podmiotów. Drugim pod względem wielkości dominującym w Czeladzi działem gospodarki jest dział obsługi nieruchomości i firm – ok. 600 podmiotów, a trzecim budownictwo (344 podmioty). Największymi pracodawcami w mieście są:

 • Gmina Czeladź wraz z jednostkami organizacyjnymi: ZBK, ZIK, MOPS, MOSiR, MBP, OI „Senior” oraz placówkami oświatowymi – administracja publiczna – 910 pracowników,
 • Centrum Handlowe M1 – handel, usługi – liczba pracowników ok 1200 osób,
 • Okfens Sp. z o.o. – producent tworzyw sztucznych, profili i okien – 337 zatrudnionych,
 • Centralny Zakład Odwadniania Kopalń – dostawa wody – 200 pracowników,
 • Cerkolor – producent profili i płytek ceramicznych – 160 pracowników,
 • Przedsiębiorstwo Usług Pasażerskich PUP – usługi przewozowe w transporcie miejskim na zlecenie kzk gop – 126 zatrudnionych,
 • Curyło – producent przetworów mlecznych – 114 pracowników.

Jak pokazują najnowsze analizy rynku pracy, bezrobocie w mieście Czechowice-Dziedzice wzrasta. Pod koniec ubiegłego roku Wojewódzki Urząd Statystyczny odnotował, że w gminie pracy nie ma prawie 1800 osób. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku 45-55 lat oraz osoby młode, Bardzo często są to studenci, którzy po zakończeniu kształcenia nie potrafią znaleźć stałego zatrudnienia, praca Czechowice-Dziedzice.

CzechowiceCzechowice-Dziedzice leżą w powiecie bielskim, w granicach aglomeracji bielskiej. Miasto leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego i jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czechowice-Dziedzice. Obecnie,  Czechowice-Dziedzice stanowią ośrodek przemysłowy z kopalnią węgla kamiennego, walcownią metali, fabryką zapałek, fabryką sprzętu elektrotechnicznego. Według danych z 2013 roku miasto liczyło 35 543 mieszkańców, a pod względem liczby ludności stanowiło trzecie największe miasto w Polsce nie będące siedzibą powiatu (po Rumi i Knurowie) oraz największe miasto niepowiatowe na terytorium gminy miejsko-wiejskiej.

Czechowice-Dziedzice to miasto przemysłowe, a lokalna działalność przemysłowa obejmuje między innymi sektory: samochodowy, elektroenergetyczny, metalurgii miedzi, kabli i przewodów, wyrobów elektrotechnicznych, organiczny, ceramiki budowlanej, betonów, tartaczny, zapałczany, odzieży i bielizny osobistej, mięsny i piekarniczy.

Do największych zakładów pracy w tym regionie należą: Valeo, PG Silesia, PKP Cargo S.A., Walcownia Metali Dziedzice S.A., Lotos Terminale S.A. oraz TRW Automotive.