Plik:Śląskie administracja.pngWojewództwo śląskie jest jednym z 16 województw wchodzących w skład terytorium Polski. Znajduje się ono w południowej części kraju. Swym zasięgiem obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Województwo to jest regionem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Pod względem liczby ludności województwo śląskie jest drugim województwem w kraju (4,6 mln osób), a pod względem zajmowanej powierzchni, wynoszącej 12,3 tysiąca km2, zajmuje dopiero 14 miejsce.

Województwo śląskie może się pochwalić jedną z najniższych stóp bezrobocia wśród wszystkich województw Polski. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w tym regionie wynosił 11,9%, co stanowi trzecią wartość w kraju. Pod względem bezrobocia, na lepszej pozycji plasuje się jedynie województwo wielkopolskie (10,6%) i województwo mazowieckie (11,4%).

Niski poziom bezrobocia w województwie związany jest z dużą liczbą działających na jego terenie zakładów produkcyjnych i przemysłowych. Od setek lat obszar Górnego Śląska znany był z bogatych zasobów węgla kamiennego, przy którego eksploatacji i obróbce zatrudniona była znaczna część śląskiej społeczności. Obecnie, wiele miast i regionów województwa stoi w obliczu istotnych zmian gospodarczych, spowodowanych restrukturyzacją górnictwa i zamknięciem wielu kopalni. Duży poziom rozwoju gospodarczego województwa przejawia się w fakcie, że pod względem wysokości produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca, śląskie plasuje się na 3 miejscu względem innych województw.

CzerwionkaGmina i miasto Czerwionka-Leszczyny położona jest w powiecie rybnickim w południowozachodniej części województwa śląskiego. Czerwionka-Leszczyny to dość szczególne miejsce na śląskiej ziemi, które łączy w sobie typowo miejski charakter kilku dzielnic z obszarami rolniczymi sołectw o dużych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. Z jednej strony miasto uosabia duży potencjał gospodarczy i spore rezerwy inwestycyjne, z drugiej – przyjazne dla człowieka środowisko.

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny funkcjonuje około 2500 podmiotów gospodarczych, z czego większość to jednostki małe i średnie. Podstawę działalności stanowią działalność handlowa, usługowa, budowlana i transportowa. W mieście nie występują większe podmioty o charakterze produkcyjnym.

Do 2000 roku największym zakładem pracy w mieście, praca Czerwionka-Leszczyny, była Kopalnia Węgla Kamiennego „Dębieńsko”, która zatrudniała ponad 2500 mieszkańców. Od tego czasu gmina Czerwionka-Leszczyny stała się miastem-sypialnią, z którego wielu mieszkańców wyjechało do pracy głównie do Rybnika i Gliwic. Liczba bezrobotnych osób w mieście rośnie. W 2008 roku wynosiła 685, a w 2010 już dwa razy więcej.

Bezrobocie jest rosnącym problemem miasta, podobnie jak zbyt mała liczba nowych miejsc pracy.

Czeladź to miasto i gmina w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, położona w Zagłębiu Dąbrowskim, nad rzeką Brynicą, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jest najstarszym miastem powiatu będzińskiego oraz całego Zagłębia Dąbrowskiego. Według danych z 30 czerwca 2010 miasto zamieszkałe było przez 33 556 mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosi 16,38 km i stanowi 4,5% całkowitej powierzchni powiatu. Czeladź graniczy z miastami: Będzin, Sosnowiec, Katowice oraz Siemianowice Śląskie.

W Czeladzi na koniec grudnia 2006 roku zarejestrowanych było 2384 bezrobotnych, w tym 1385 kobiet. Kobiety stanowiły 58,09% ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 806, w tym 527 kobiet. W porównaniu do 2005 roku ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 379 osób.  Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi w 2006r. – 2384, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

 • do 25 roku życia – 379 osób,
 • od 25 do 50 roku życia – 1463 osoby,
 • powyżej 50 roku życia – 542 osoby, praca Czeladź.

CzeladźWśród przedsiębiorstw w Czeladzi dominują firmy z branży handlu i napraw. W obrębie tego działu gospodarki funkcjonuje obecnie ok. 1300 podmiotów. Drugim pod względem wielkości dominującym w Czeladzi działem gospodarki jest dział obsługi nieruchomości i firm – ok. 600 podmiotów, a trzecim budownictwo (344 podmioty). Największymi pracodawcami w mieście są:

 • Gmina Czeladź wraz z jednostkami organizacyjnymi: ZBK, ZIK, MOPS, MOSiR, MBP, OI „Senior” oraz placówkami oświatowymi – administracja publiczna – 910 pracowników,
 • Centrum Handlowe M1 – handel, usługi – liczba pracowników ok 1200 osób,
 • Okfens Sp. z o.o. – producent tworzyw sztucznych, profili i okien – 337 zatrudnionych,
 • Centralny Zakład Odwadniania Kopalń – dostawa wody – 200 pracowników,
 • Cerkolor – producent profili i płytek ceramicznych – 160 pracowników,
 • Przedsiębiorstwo Usług Pasażerskich PUP – usługi przewozowe w transporcie miejskim na zlecenie kzk gop – 126 zatrudnionych,
 • Curyło – producent przetworów mlecznych – 114 pracowników.

Jak pokazują najnowsze analizy rynku pracy, bezrobocie w mieście Czechowice-Dziedzice wzrasta. Pod koniec ubiegłego roku Wojewódzki Urząd Statystyczny odnotował, że w gminie pracy nie ma prawie 1800 osób. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku 45-55 lat oraz osoby młode, Bardzo często są to studenci, którzy po zakończeniu kształcenia nie potrafią znaleźć stałego zatrudnienia, praca Czechowice-Dziedzice.

CzechowiceCzechowice-Dziedzice leżą w powiecie bielskim, w granicach aglomeracji bielskiej. Miasto leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego i jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czechowice-Dziedzice. Obecnie,  Czechowice-Dziedzice stanowią ośrodek przemysłowy z kopalnią węgla kamiennego, walcownią metali, fabryką zapałek, fabryką sprzętu elektrotechnicznego. Według danych z 2013 roku miasto liczyło 35 543 mieszkańców, a pod względem liczby ludności stanowiło trzecie największe miasto w Polsce nie będące siedzibą powiatu (po Rumi i Knurowie) oraz największe miasto niepowiatowe na terytorium gminy miejsko-wiejskiej.

Czechowice-Dziedzice to miasto przemysłowe, a lokalna działalność przemysłowa obejmuje między innymi sektory: samochodowy, elektroenergetyczny, metalurgii miedzi, kabli i przewodów, wyrobów elektrotechnicznych, organiczny, ceramiki budowlanej, betonów, tartaczny, zapałczany, odzieży i bielizny osobistej, mięsny i piekarniczy.

Do największych zakładów pracy w tym regionie należą: Valeo, PG Silesia, PKP Cargo S.A., Walcownia Metali Dziedzice S.A., Lotos Terminale S.A. oraz TRW Automotive.

Knurów to miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. Co ciekawe, Knurów jest drugim co do wielkości (po Rumi) miastem w Polsce niebędącym siedzibą powiatu, a zarazem jedynym miastem niepowiatowym, którego organem władzy wykonawczej jest prezydent. W 2012 roku populacja miasta wynosiła 39 320 osób, natomiast jego powierzchnia wynosiła 33,95 km².

KnurówCharakter gminnego rynku pracy jest bardzo zróżnicowany. Część mieszkańców pracuje we własnych gospodarstwach rolnych, których jest blisko 270. Część znajduje zatrudnienie w kilkunastu dużych miejscowych zakładach pracy, które rozwijają się stosownie do nowych realiów gospodarki rynkowej. Są to przedsiębiorstwa zajmujące się usługami dla firm, handlem, budownictwem oraz zakłady rzemieślnicze. Na terenie miasta funkcjonuje obecnie około 3 tysięcy podmiotów gospodarczych.

Podobnie jak na całym Śląsku, poziom bezrobocia w Knurowie uznać można za niski. Przeważająca większość osób zdolnych do pracy podjęła zatrudnienie i nie zasila lokalnej grupy bezrobotnych. Do mocnych cech miasta zaliczyć należy przede wszystkim stabilny rynek pracy – zapewniają go dwie kopalnie węgla kamiennego, które pomimo trwającego w Polsce procesu restrukturyzacji przemysłu wydobywczego należą do liderów w swojej branży, posiadając zasoby pozwalające na eksploatację złóż wykraczającą poza 2020 rok, praca Knurów.

Częstochowa to zapewne najbardziej znany ośrodek pielgrzymkowy na terytorium Polski. Nie da się ukryć, że funkcja religijna tego miasta odgrywa ważną rolę w jego rozwoju gospodarczym.  Częstochowa jest miastem na prawach powiatu oraz siedzibą powiatu częstochowskiego, charakteryzującego się najwyższą stopą bezrobocia w województwie śląskim. Jak wskazują dane statystyczne, udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie aktywnych ekonomicznie w tym regionie wynosi 21,6%. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja samej Częstochowy, której stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 14%.

Plik:Śląskie częstochowski.pngCzęstochowa położona jest w północnej części województwa śląskiego, 75 km od centrum Katowic, nad rzeką Wartą. Częstochowa jest  12. miastem w Polsce pod względem zajmowanej powierzchni i  13. pod względem liczby ludności. Według danych z 31 grudnia 2011 populacja miasta wynosiła 235,8 tysięcy mieszkańców, a zajmowana powierzchnia to 160 km2.

W mieście swą działalność gospodarczą prowadzi około 26 tysięcy przedsiębiorstw, głównie sektora prywatnego. Ważną funkcję w częstochowskiej gospodarce, oprócz handlu i usług, stanowi branża przemysłowa. Od setek lat na terenie miasta rozwijał się przemysł metalowy, uwarunkowany występowaniem licznych rud żelaza. Do największych zakładów przemysłowych i zakładów pracy w mieście należą:

 • ISD Huta Częstochowa – jedna z największych hut stali w Polsce,
 • TRW Automotive – producent systemów bezpieczeństwa do samochodów,
 • CSF Poland –producent m.in. przewodów, systemów antywibracyjnych i uszczelek do samochodów,
 • Brembo Poland – wytwórca elementów układów hamulcowych,
 • CGR Polska – producent podzespołów motoryzacyjnych dla takich firm jak TRW, FAURECJA,
 • Koksownia Częstochowa Nowa – czołowy producent koksu w kraju,
 • Guardian Industries Poland – huta szkła.

Oferty pracy dla częstochowskiej społeczności znaleźć można w lokalnej prasie, a także w Internecie, np. pod adresem Praca Częstochowa.

Tarnowskie Góry są miastem powiatowym, siedzibą powiatu tarnogórskiego, znajdującym się w centralnej części województwa, w oddaleniu 25 km w kierunku północno-zachodnim od centrum Katowic. Miasto położone jest na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, historycznie na Górnym Śląsku. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego, zajmują powierzchnię 85 km2, a liczba mieszkańców tego miasta to 60 tysięcy osób.

Powiat tarnogórski charakteryzuje się najniższą stopą bezrobocia w bytomskim podregionie statystycznym, kształtującą się na poziomie 12,7% (dane z końca stycznia 2013r.). Wśród bezrobotnych przeważają osoby długotrwale niezatrudnione oraz osoby bez wykształcenia średniego.

Plik:Herb TarnowskieGory.svgNajwiększe szanse na zatrudnienie w rejonie tarnogórskim mają osoby związane z handlem i usługami. Wiele lokalnych ofert pracy dotyczy również stanowisk związanych z turystyką i rekreacją Praca Tarnowskie Góry. Na terenie Tarnowskich Gór funkcjonuje 7 tysięcy podmiotów gospodarczych, z czego ponad 90% to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób. Co ważne, według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Tarnowskie Góry są jednym z 3 miast powiatowych na Śląsku oraz jednym z 18 miast w Polsce zaliczanych do klasy A pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Plik:POL Chorzów COA.svgMiasto Chorzów jest jednym z 19 miast na prawach powiatu w województwie śląskim. Osoby poszukujące pracy w tym mieście powinny skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy, przejrzeć oferty publikowane w lokalnej prasie oraz ogłoszenia dostępne na Praca Chorzów. Mimo, że stopa bezrobocia w Chorzowie jest wyższa niż średnia w województwie śląskim, na tle innych miast Polski Chorzów wypada dość dobrze, a chorzowski rynek pracy wydaje się być chłonny. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w styczniu 2013r. stopa bezrobocia w Chorzowie wynosiła 13,1%, czyli o 1,2% więcej niż w województwie śląskim, lecz o 1,1% mniej niż w całej Polsce. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych kobiety stanowiły ponad 50%.

Pod względem geograficznym, Chorzów położony jest w środkowej części województwa śląskiego, zaledwie 6 km od centrum Katowic w kierunku północno-zachodnim. Powierzchnia miasta wynosi 33 km2, a jego populacja to 111 tysięcy osób.

Korzystne położenie miasta w stosunku do stolicy województwa śląskiego, Katowic, sprawia, że poziom rozwoju gospodarczego Chorzowa jest bardzo wysoki, a osoby, którym nie udaje się znaleźć zatrudnienia na terenie miasta mogą spróbować podjąć pracę w jednej z katowickich firm. Największymi zakładami pracy w mieście są m.in. zakłady przemysłowe, do których należą Chorzowskie Zakłady Azotowe, Elektrociepłownia ELCHO Chorzów, Alstom Konstal i Zakłady Chemiczne Hajduki. Sektor handlowy reprezentowany jest przed kilka sklepów dużych sieci handlowych (hipermarket Carrefour, Media Markt, supermarkety Kaufland, Tesco, E.Leclerc oraz market budowlany Castorama).

Bytom, pod względem poziomu bezrobocia znajduje się na 3 miejscu wśród regionów województwa śląskiego, charakteryzujących się najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych. W mieście Bytomiu na 100 aktywnych ekonomicznie osób przypada aż 20,7% osób bezrobotnych (dane z końca stycznia 2013 r.). Ponad 55% wszystkich osób bezrobotnych stanowią kobiety.

Plik:Bytom herb.svgBytom jest miastem na prawach powiatu, położonym w centralnej części Wyżyny Śląskiej oraz jednym z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Zajmuje on powierzchnię 65 km2, a jego populacja liczy 175 tysięcy osób, co stawia miasto na 6 miejscu wśród najludniejszych miast województwa śląskiego.

Najwięcej ofert pracy w Bytomiu Praca Bytom, pojawiających się w lokalnym urzędzie pracy dotyczy zawodów takich jak: robotnik gospodarczy, technik prac biurowych, sprzątaczka biurowa, sprzedawca, pracownik ochrony fizycznej czy robotnik budowlany. Dane te pozwalają wysnuć wniosek, że głównymi filarami bytomskiej gospodarki są obecnie handel i usługi. Przemysł ciężki, niegdyś reprezentowany przez 11 kopalń i 2 huty żelaza, stracił na znaczeniu a jego pozostałością jest jedna działająca w mieście kopalnia Bobrek-Centrum.

Największy problem ze znalezieniem zatrudnienia w Bytomiu mają technicy informatycy, średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych, specjaliści z dziedziny prawa i dziedzin społecznych, a także rolnicy, pracownicy branży hotelarskiej i robotnicy w przetwórstwie spożywczym.

Katowice to największy i najważniejszy ośrodek miejski Górnego Śląska, będący siedzibą władz województwa śląskiego. Katowice stanowią  miasto centralne Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i konurbacji katowickiej. Z liczbą mieszkańców wynoszącą blisko 308 tysięcy osób i zajmowaną powierzchnią 165 km2, Katowice są  10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 11. pod względem powierzchni.

Jak można się spodziewać, ze względu na swoją ważną funkcję w województwie, Katowice charakteryzują się najniższym odsetkiem osób bezrobotnych w regionie. W styczniu 2013 r. procentowy udział osób bezrobotnych w mieście wynosił zaledwie 5,5%, co stawia je na 3 miejscu wśród miast Polski z najniższa stopą bezrobocia (zaraz za Poznaniem – 4,5% i Warszawą – 4,6%).

Plik:Katowice Flaga.svgOferty pracy dotyczące zatrudnienia w Katowicach Praca Katowice, związane są ze wszystkimi dziedzinami gospodarki. W mieście rozwija się branża usługowa, handlowa i przemysłowa, a także kultura, oświata i turystyka. Głównym działem katowickiej gospodarki od kilku lat jest jednak sektor usług.  Z ponad 150 tysięcy zatrudnionych w Katowicach osób, ponad 73% stanowią osoby pracujące właśnie w tym sektorze.

Na zatrudnienie w stolicy województwa śląskiego mogą liczyć przedstawiciele wszystkich branż, od budownictwa i utrzymywania czystości, przez informatykę i telekomunikację, aż po usługi medyczne i prawnicze. Miejsc pracy nie zabraknie też dla pracowników służb publicznych czy oświaty.